For fagfolk og forældre

Incita STU - for fagfolk og forældre

Incita STU henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almene vilkår.

Vores 3-årige plan skal udvikle de unge og guide dem igennem 6 fagområder, som styrker dem fagligt, personligt og socialt. Vi fokuserer på at inspirere og hjælpe de unge med at undersøge og afklare håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. Sammen med de unge finder vi deres kompetencer og træner dem, der peger i retning af ønskerne om fremtidig beskæftigelse.

På Incita STU har vi stor opmærksomhed på fællesskabets betydning for et rigt ungdomsliv. Vi har derfor sociale fag, værksteder, musik og fysiske aktiviteter, som styrker sociale kompetencer. Fællesskabet og de sociale kompetencer er vigtige for at bekæmpe ensomheden, som fylder meget hos mange unge. 

Tilsynsrapport Incitaskolen– klik og se PDF

 Vi ved af erfaring at mange efter STU står med næsten ingen tilknytning og viden til arbejdsmarkedet. Det har vi derfor stort fokus på. Gennem vores daglige samarbejde med mange hundrede virksomheder vil vi finde de bedste match mellem de unge og virksomhederne. De unge skal have en succesfuld oplevelse med arbejdsmarkedet så de kan få inspiration til fremtiden.

Allerede fra 1. år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

INCITA STU 3-ÅRIG PLAN

1. år: Inspiration.

Sammen med den unge stimulerer, undersøger og afklarer vi håb, interesser og realistiske beskæftigelsesønsker for fremtiden. Vi etablerer og følger op på praktikker.

2. år: Øve kompetencer.
Hvad kan den unge allerede, og hvilke kompetencer skal trænes med fokus på fremtidig beskæftigelse? Vi etablerer og følger op på praktikker, og lægger en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring.

3. år: Realisering.
Den unge skal nu realisere første skridt mod de ønsker, der er lagt for fremtidens beskæftigelse. Vi etablerer praktikker indenfor de områder, hvor der er gode jobmuligheder. Vi beskriver tydeligt, hvilke styrker og udfordringer, den unge har i forhold til det videre voksenliv. 

Dagligdagen består af mindst 21 timer/uge med aktiviteter fra 6 fagområder, se nedenfor. Skemaet laves individuelt på baggrund af den unges uddannelsesplan.

Handicapforhold, fysiske hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, som understøtter den unges udvikling og læring bedst muligt, både på skolen og i ekstern praktik. 

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter den unge i at udføre planlagte aktiviteter selvstændigt og deltage i undervisningen på skolen sammen med de andre unge. Den unge får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet. 

For at sikre individuelle behov og optimale betingelser under skolearbejdet anvendes fx

It-hjælpemidler fx ’Tale til tekst’ (Dictus)
mobiltelefon; ur, kalender, time-timer
visuelle støttesystemer fx piktogrammer
hæve- og sænkeborde
ergonomiske kontorstole
visuel og auditiv afskærmning fx skærmvægge og bordskærme
mulighed for alene-lokaler 
lyddæmpende højryggede sofaer og loungemøbler på fællesarealerne
lysdæmpning 
høreværn

For at reducere kropslig uro og øge evnen til koncentration i undervisning anvendes sansestimulerende hjælpemidler fx

kugle- og kædeveste
kugledyner og puder 
tyngdekraver

Skolen er indrettet med fysiske rammer, så unge med fysisk funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt på skolen uden hjælp fra andre. Vi har fx

handicaptoilet
døre med automatik
brede gange, ramper og trappelift
korte gå-afstande mellem undervisningslokaler, fællesarealer og toiletter
elevatorer med automatiske skydedøre og kørestolsvenlig betjening. 

Incitaskolens faglige specialer og kompetencer

Incitaskolens personale omfatter lærer, pædagog,  fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, beskæftigelses og uddannelsesvejleder. Alle disse fagpersoner indgår i det ugentlige program og har aktiviteter sammen med eleverne, som understøtter elevernes udvikling i retning af deres udviklingsmål.

Incitaskolens psykologer har målgruppespecifik viden inden for b.la. neuropsykologi, udviklingsforstyrrelse (fx autisme), psykiatriske lidelser (fx ADHD, angst og depression) og misbrug. De har særlig viden og erfaring inden for det beskæftigelsespsykologiske felt, herunder arbejdspsykologi og arbejdsmarkedsforhold. Psykologerne er efteruddannede indenfor fx KAT (Kognitiv Adfærds Terapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) eller neuroaffektive tilgange. Eleverne på Incitaskolen kan, hvis relevant, på ugentlig basis deltage i psykoedukation omkring håndtering af psykiske symptomer, social træning, identitet og ungdomsliv. Der er endvidere mulighed for individuelle samtaler med psykolog.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter har bred klinisk erfaring og solid viden om forbedring af fysisk funktionsniveau samt mestring af fysiske og kognitive begrænsninger. De har erfaring med uddannelses- og det beskæftigelsesrettede område, og fokus på at understøtte den enkelte unges mulighed for indlæring og uddannelsesparathed. 

Incitas fysio- og ergoterapeuter er efteruddannede i at udarbejde sensoriske profiler og iværksætte individuelle interventioner som bl.a. kan mindske udfordringer ved at deltage i uddannelse og praktik samt understøtte størst mulig trivsel hos den unge. Afklaring af relevante hjælpemidler og brug af støttesystemer indgår ligeledes i det terapeutiske arbejde. 

Lærringsmiljøet på Incita har fokus på alle aspekter af ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) og dette foregår altid med udgangspunkt i den enkeltes ståsted. Som en del af STU uddannelsen tilbyder Incitas fysio- og ergoterapeuter ADL træning – både individuelt og gruppebaseret. Der tages udgangspunkt i den unges egen opfattelse af udfordringer samt udmeldinger fra forældre, UU-vejledere mm. Formålet med træningen er at den unge opnår størst mulig selvstændighed, trivsel og handlemuligheder i forhold til almindelig daglig levevis. 

Incitas fysioterapeuter kan endvidere udarbejde funktionsevnebeskrivelser.

Incitaskolens lærere og pædagoger har specifik viden inden for udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser, samt psykiske lidelser og kognitive udfordringer. Samtlige lærere har undervisningserfaring i enten Dansk, Matematik eller Engelsk. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men kender denne sårbare målgruppe indgående, hvorfor der undervises i en tryg og anerkendende atmosfære.

Incitaskolens Socialrådgiver er specialiseret i at udarbejde beskrivelser af arbejdsevnen og at samarbejde med jobcentret. Endvidere støtter socialrådgiveren de unge i at søge fx uddannelseshjælp, bolig, enkeltydelser og støtte til behandling.

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter er primært uddannede socialrådgivere. De har solidt kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmarkedet. Konsulenterne bliver løbende via kurser og uddannelse opdateret i aktuel lovgivning, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold samt kompenserende ordninger.

Incitaskolens uddannelsesvejledere har uddannelse i uddannelsesvejledning på master- eller diplomniveau. Incita skolens uddannelsesvejleder har fokus på at finde et realistisk uddannelses og beskæftigelses perspektiv for den enkelte unge. Alle elever har ugentligt kontakt med Incita skolens uddannelsesvejleder. Vejledningen foregår både individuelt og i gruppe og tilgås som en proces gennem alle tre år. De unge  kvalificeres løbende til at indgå på arbejdspladser, uddannelses institutioner og i den danske model.

CVR: 66 94 68 19 

EAN: 5790002333361

Omstilling: 3524 8888 

Visitation: 2634 8888

Incitaskolen Hovedstaden
Haydnsvej 2, 3. sal
2450 København SV

Incita Herlev
Ellekær 14
2730 Herlev

Café Incita
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Incita Hovedstaden
Ellebjergvej 52, 3. sal
2450 København SV

Incita Helsingør
Stengade 51, 1. sal,
3000 Helsingør

Incita Søborg
Fremtidsvej 7, 1. sal, værelse 117
2860 Søborg.

 Incita Silkeborg
Teglgårdsvej 2
8620 Kjellerup

Incita Aarhus
FO-Byen
Vester Allé 8B, 1. sal
8000 Aarhus C.