Om Incitaskolen

Incitaskolerne har fagligt og metodisk fokus på sundhed, fællesskab samt job & uddannelse. 

Incitaskolerne omfatter 3 STU’er (STU = Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) ved Sydhavn, Østerbro og ved Center for Autisme i Herlev. Vi råder over førende og avancerede hjælpemidler og gode fysiske rammer til en lang række special målgrupper. Samlet driver vi STU’erne med et metodisk og fagligt fokus på

 • Sundhed
 • Fællesskab
 • Job & uddannelse

Vi uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst, så du får kompetencer, som kan bruges i livet efter dit 3-årige STU-forløb. Det er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

Incitaskolerne er en del af Incita, en socialøkonomisk virksomhed, som siden 1966 har støttet unge på vej til et selvstændigt liv med beskæftigelse og størst mulig grad af selvforsørgelse.

Sundhed. For Incitaskolerne er din sundhed og trivsel helt central. Sundhed og trivsel er en forudsætning for at kunne lære noget og kunne koncentrere sig. Alle får tilbudt en aktiv dagligdag med mulighed for fysisk træning og idræt, samt udflugter og gåture i naturen. På alle Incitaskoler indgår undervisning i psykologiske emner i undervisningen. Det betyder blandt andet, at du får støtte og styrket dine evner til at mestre hverdagen. 

Fællesskabet styrker dig fagligt og socialt. Vi bruger tid på at lære hinanden at kende og på at bekæmpe ensomhed og udvikle sociale kompetencer, både for at få det bedre, og fordi det øger dine chancer for at lære at klare dig selv og få et godt liv efter din STU.

Vi har sociale fag, værksteder, musik og fysiske aktiviteter, som styrker sociale kompetencer. 

På Incitaskolen har du medbestemmelse og indflydelse på skoletilbuddet i din hverdag. Vi har aktive elevråd, og du er løbende med til at foreslå og vælge for eksempel oprettelse af nye fag eller aktiviteter, du interesserer dig for.  

Job & uddannelse. Af erfaring ved vi, at mange efter STU står med næsten ingen tilknytning og viden til arbejdsmarkedet. Det har vi derfor stort fokus på. Gennem vores daglige samarbejde med mange hundrede virksomheder vil vi finde de bedste match mellem de unge og virksomhederne. De unge skal have en succesfuld oplevelse med arbejdsmarkedet så de kan få inspiration til fremtiden.

Realistiske planer for din fremtid

Allerede fra 1. år etablerer vi praktikker, som vi løbende følger op på. Vi laver en udslusningsplan med jobmål og forslag til yderligere uddannelses- eller arbejdsmarkedsafklaring. Vi inddrager de unges netværk og prioriterer samarbejdet med kommunen højt for at skabe de bedste vilkår for de unge efter uddannelsen.

Alle lærer forskelligt, og derfor undersøger vi, hvordan du bedst kan lide at lære nyt. Det betyder, at du kan få mere ud af uddannelsen.

Vi inddrager dig og din familie aktivt. Samtidig samarbejder vi med kommunen for at skabe de bedste vilkår for at hjælpe dig godt videre efter uddannelsen.

Incita kender mange hundrede virksomheder, som vi dagligt samarbejder med. Blandt andet om praktikpladser til unge. Dine egne erfaringer på arbejdsmarkedet er meget værd, når du skal finde dine interesser, og noget du kan uddanne dig i og arbejde med.

Hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, både på skolen og i ekstern praktik.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter dig i at udføre planlagte aktiviteter selv, og så du kan deltage i undervisningen sammen med de andre. Du får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet. 

Under skolearbejdet bruger vi fx:

 • IT-hjælpemidler fx ’Tale til tekst’ (Dictus)
 • mobiltelefon; ur, kalender, time-timer
 • visuelle støttesystemer fx piktogrammer
 • hæve- og sænkeborde
 • ergonomiske kontorstole
 • visuel og auditiv afskærmning fx skærmvægge og bordskærme
 • mulighed for alene-lokaler
 • lyddæmpende højryggede sofaer og loungemøbler på fællesarealerne
 • lysdæmpning
 • høreværn

For at reducere kropslig uro og øge evnen til koncentration i undervisning anvendes sansestimulerende hjælpemidler fx:

 • kugle- og kædeveste
 • kugledyner og puder
 • tyngdekraver

Vores fysiske rammer er indrettet, så elever med fysisk funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt uden hjælp. Vi har fx:

 

 • handicaptoilet
 • døre med automatik
 • brede gange, ramper og trappelift
 • korte afstande mellem undervisningslokaler, fællesarealer og toiletter
 • elevatorer med automatiske skydedøre og kørestolsvenlig betjening

Incitaskolens faglige specialer og kompetencer

Incitaskolens personale omfatter lærer, pædagog, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, beskæftigelses- og uddannelsesvejleder. Alle disse fagpersoner indgår i det ugentlige program og har aktiviteter sammen med eleverne, som understøtter elevernes udvikling i retning af deres udviklingsmål.

Incitaskolens lærere og pædagoger

Incitaskolens lærere og pædagoger har specifik viden inden for udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, autisme, psykiske lidelser og kognitive udfordringer. Samtlige lærere har undervisningserfaring i enten dansk, matematik eller engelsk. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men kender sårbare målgrupper indgående, hvorfor der undervises i en tryg og anerkendende atmosfære.

Incitaskolens psykologer

Som elev på Incitaskolen kan du på ugentlig basis få undervisning og træning om at håndtere symptomer, social træning, ungdomsliv mv. Der er endvidere mulighed for individuelle samtaler med psykolog.

Vores psykologer har målgruppespecifik viden & erfaring bl.a. inden for neuropsykologi, udviklingsforstyrrelser (fx autisme), psykiatriske lidelser (fx ADHD, angst og depression) og misbrug. Vi har solid erfaring inden for det beskæftigelsespsykologiske felt, herunder arbejdspsykologi og arbejdsmarkedsforhold. Psykologerne er efteruddannede indenfor fx KAT (Kognitiv Adfærds Terapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) eller neuroaffektive tilgange.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter

Læringsmiljøet på Incitaskolerne fokuserer på alle aspekter af ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Vores fysio- og ergoterapeuter tilbyder både individuel og gruppebaseret ADL træning med udgangspunkt i din egen opfattelse af udfordringer samt input fra forældre, UU-vejledere mm. Formålet med træningen er øge din trivsel, selvstændighed og dine handlemuligheder i forhold til almindelig daglig levevis.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter har bred klinisk erfaring og solid viden om forbedring af fysisk funktionsniveau samt mestring af fysiske og kognitive begrænsninger. De har erfaring med uddannelses- og det beskæftigelsesrettede område, og fokus på at understøtte den enkelte unges mulighed for indlæring og uddannelsesparathed.

Incitas fysio- og ergoterapeuter er efteruddannede i at udarbejde sensoriske profiler og iværksætte individuelle interventioner som bl.a. kan mindske udfordringer ved at deltage i uddannelse og praktik samt understøtte størst mulig trivsel hos den unge. Afklaring af relevante hjælpemidler og brug af støttesystemer indgår ligeledes i det terapeutiske arbejde.

Incitas fysioterapeuter kan endvidere udarbejde funktionsevnebeskrivelser.

Incitaskolens socialrådgiver

Incitaskolens socialrådgiver er specialiseret i at udarbejde beskrivelser af arbejdsevnen og at samarbejde med jobcentret. Endvidere støtter socialrådgiveren de unge i at søge fx uddannelseshjælp, bolig, enkeltydelser og støtte til behandling.

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter er primært uddannede socialrådgivere. De har solidt kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmarkedet. Konsulenterne bliver løbende via kurser og uddannelse opdateret i aktuel lovgivning, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold samt kompenserende ordninger.

Incitaskolens uddannelsesvejledere

Incitaskolens uddannelsesvejledere har uddannelse i uddannelsesvejledning på master- eller diplomniveau. Incitaskolens uddannelsesvejleder har fokus på at finde et realistisk uddannelses- og beskæftigelses perspektiv for den enkelte unge. Alle elever har ugentligt kontakt med Incitaskolens uddannelsesvejleder. Vejledningen foregår både individuelt og i gruppe og tilgås som en proces gennem alle tre år. De unge kvalificeres løbende til at indgå på arbejdspladser, uddannelses institutioner og i den danske model.