Om Incitaskolen

Incitaskolen uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst, så du får kompetencer, som kan bruges i livet efter STU.

I København tæt på Ny Ellebjerg Station finder du et unikt tilbud om undervisning for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder: Incitaskolen

STU = Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og uddannelsen er et 3-årigt forløb. Det er en blanding af undervisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder.

Incitaskolen er en del af Incita, en socialøkonomisk virksomhed, som siden 1966 har støttet unge på vej til et selvstændigt liv med beskæftigelse og størst mulig grad af selvforsørgelse.

I Incita tror vi på, at fællesskabet styrker dig fagligt og socialt. Vi bruger tid på at lære hinanden at kende og på at bekæmpe ensomhed, både for at få det bedre, og fordi det øger dine chancer for at lære at klare dig selv og få et godt liv efter din STU.

Alle lærer forskelligt, og derfor undersøger vi hvordan du bedst kan lide at lære nyt. Det betyder, at du kan få mere ud af uddannelsen.

Vi inddrager dig og din familie aktivt. Samtidig samarbejder vi med kommunen for at skabe de bedste vilkår for at hjælpe dig godt videre efter uddannelsen.

Incita kender mange hundrede virksomheder, som vi dagligt samarbejder med. Blandt andet om at praktikpladser til unge. Dine egne erfaringer på arbejdsmarkedet er meget værd, når du skal finde dine interesser og noget du kan uddanne dig i og arbejde med.

Handicapforhold

Fysiske hjælpemidler og pædagogiske redskaber

Vi bruger fysiske hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og pædagogiske redskaber, som understøtter den unges udvikling og læring bedst muligt, både på skolen og i ekstern praktik.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter vurderer behovet for hjælpemidler med vægt på, om de støtter den unge i at udføre planlagte aktiviteter selvstændigt og deltage i undervisningen på skolen sammen med de andre unge. Den unge får den nødvendige instruktion i at bruge hjælpemidlet.

For at sikre individuelle behov og optimale betingelser under skolearbejdet anvendes fx:

It-hjælpemidler fx ’Tale til tekst’ (Dictus)
mobiltelefon; ur, kalender, time-timer
visuelle støttesystemer fx piktogrammer
hæve- og sænkeborde
ergonomiske kontorstole
visuel og auditiv afskærmning fx skærmvægge og bordskærme
mulighed for alene-lokaler
lyddæmpende højryggede sofaer og loungemøbler på fællesarealerne
lysdæmpning
høreværn

For at reducere kropslig uro og øge evnen til koncentration i undervisning anvendes sansestimulerende hjælpemidler fx:

• kugle- og kædeveste
• kugledyner og puder 
• tyngdekraver

Skolen er indrettet med fysiske rammer, så unge med fysisk funktionsnedsættelse kan bevæge sig rundt på skolen uden hjælp fra andre. Vi har fx:

 

handicaptoilet
døre med automatik
brede gange, ramper og trappelift
korte gå-afstande mellem undervisningslokaler, fællesarealer og toiletter
elevatorer med automatiske skydedøre og kørestolsvenlig betjening. 

 

Incitaskolens faglige specialer og kompetencer

Incitaskolens personale omfatter lærer, pædagog, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, beskæftigelses og uddannelsesvejleder. Alle disse fagpersoner indgår i det ugentlige program og har aktiviteter sammen med eleverne, som understøtter elevernes udvikling i retning af deres udviklingsmål.

Incitaskolens psykologer

Incitaskolens psykologer har målgruppespecifik viden inden for b.la. neuropsykologi, udviklingsforstyrrelse (fx autisme), psykiatriske lidelser (fx ADHD, angst og depression) og misbrug. De har særlig viden og erfaring inden for det beskæftigelsespsykologiske felt, herunder arbejdspsykologi og arbejdsmarkedsforhold. Psykologerne er efteruddannede indenfor fx KAT (Kognitiv Adfærds Terapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) eller neuroaffektive tilgange. Eleverne på Incitaskolen kan, hvis relevant, på ugentlig basis deltage i psykoedukation omkring håndtering af psykiske symptomer, social træning, identitet og ungdomsliv. Der er endvidere mulighed for individuelle samtaler med psykolog.

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter

Incitaskolens fysio-/ergoterapeuter har bred klinisk erfaring og solid viden om forbedring af fysisk funktionsniveau samt mestring af fysiske og kognitive begrænsninger. De har erfaring med uddannelses- og det beskæftigelsesrettede område, og fokus på at understøtte den enkelte unges mulighed for indlæring og uddannelsesparathed.

Incitas fysio- og ergoterapeuter er efteruddannede i at udarbejde sensoriske profiler og iværksætte individuelle interventioner som bl.a. kan mindske udfordringer ved at deltage i uddannelse og praktik samt understøtte størst mulig trivsel hos den unge. Afklaring af relevante hjælpemidler og brug af støttesystemer indgår ligeledes i det terapeutiske arbejde.

Lærringsmiljøet på Incita har fokus på alle aspekter af ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) og dette foregår altid med udgangspunkt i den enkeltes ståsted. Som en del af STU uddannelsen tilbyder Incitas fysio- og ergoterapeuter ADL træning – både individuelt og gruppebaseret. Der tages udgangspunkt i den unges egen opfattelse af udfordringer samt udmeldinger fra forældre, UU-vejledere mm. Formålet med træningen er at den unge opnår størst mulig selvstændighed, trivsel og handlemuligheder i forhold til almindelig daglig levevis.

Incitas fysioterapeuter kan endvidere udarbejde funktionsevnebeskrivelser.

Incitaskolens lærere og pædagoger

Incitaskolens lærere og pædagoger har specifik viden inden for udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser, samt psykiske lidelser og kognitive udfordringer. Samtlige lærere har undervisningserfaring i enten Dansk, Matematik eller Engelsk. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men kender denne sårbare målgruppe indgående, hvorfor der undervises i en tryg og anerkendende atmosfære.

Incitaskolens Socialrådgiver

Incitaskolens Socialrådgiver er specialiseret i at udarbejde beskrivelser af arbejdsevnen og at samarbejde med jobcentret. Endvidere støtter socialrådgiveren de unge i at søge fx uddannelseshjælp, bolig, enkeltydelser og støtte til behandling.

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter

Incitasskolens beskæftigelseskonsulenter er primært uddannede socialrådgivere. De har solidt kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt arbejdsmarkedet. Konsulenterne bliver løbende via kurser og uddannelse opdateret i aktuel lovgivning, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedsforhold samt kompenserende ordninger.

Incitaskolens uddannelsesvejledere

Incitaskolens uddannelsesvejledere har uddannelse i uddannelsesvejledning på master- eller diplomniveau. Incita skolens uddannelsesvejleder har fokus på at finde et realistisk uddannelses og beskæftigelses perspektiv for den enkelte unge. Alle elever har ugentligt kontakt med Incita skolens uddannelsesvejleder. Vejledningen foregår både individuelt og i gruppe og tilgås som en proces gennem alle tre år. De unge kvalificeres løbende til at indgå på arbejdspladser, uddannelses institutioner og i den danske model.